Angladdau babanod

Os cawsoch faban yn yr ysbyty oedd yn farw-anedig, bydd staff yno sy’n gallu helpu a rhoi cyngor i chi ynghylch trefnu angladd.  Yn aml, bydd yr ysbyty yn gallu argymell cyfarwyddwr angladdau i drefnu angladd i’ch baban, ond gallwch bob amser wneud y trefniadau gyda chyfarwyddwr angladdau o’ch dewis neu’n uniongyrchol gyda ni.

Amlosgi

Nid oes ffi amlosgi am blentyn dan 18 oed ac mae ystod lawn o gyfleusterau yn y ddau gapel sydd ar gael i chi eu defnyddio (er y codir tâl am rai ohonynt).

Gallwch ddefnyddio y naill gapel neu’r llall ac mae amserau ar gael ar gyfer gwasanaethau yn y bore a’r prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac ar foreau Sadwrn (er y codir tâl ychwanegol ar gyfer boreau Sadwrn).

Bydd y gweddillion wedi’u hamlosgi ar gael ymhen 2 ddiwrnod gwaith ar ôl yr amlosgi.

Ar ôl yr amlosgi, mae llawer o opsiynau ar gael i chi sy’n cynnwys mynd â’r gweddillion adref gyda chi, eu gwasgaru yn y Gerddi Coffa (ym Mynwent y Gorllewin a Draenen Pen-y-graig) neu eu claddu mewn bedd.

Claddu

Ceir adrannau penodol ar gyfer claddu babanod ym Mynwent Draenen Pen-y-graig a Mynwent y Gorllewin. Mae’r beddau yn yr ardaloedd hyn yn darparu ar gyfer un gladdedigaeth ar gyfer baban neu fabanod.

Ni chodir tâl am gladdu yn un o’r beddau hyn nac am y bedd ei hun; caniateir gosod rhai eitemau ar y bedd ac os penderfynwch osod cofeb, gallwch brynu un drwy’r Gwasanaethau Profedigaeth pan fyddwch yn barod. Ni allwch brynu cofeb yn uniongychol gan saer coffa i’w rhoi yn yr adran i fabanod.

Ar ôl y claddu, byddwn yn rhoi arwyddbost ar y bedd gydag enw’r baban, hyd yn oed os nad oedd angen cofrestru’r baban.

Os byddai’n well gennych gladdu eich baban mewn bedd teuluol neu mewn bedd newydd sydd â lle ar gyfer claddedigaethau yn y dyfodol, mae beddau ar gael i’w prynu ym Mynwent Draenen Pen-y-graig, Mynwent Pantmawr a Mynwent y Gorllewin. Ni chodir tâl ar adeg yr angladd ar gyfer claddu eich baban a byddwch yn gallu gosod cofeb ar y bedd. Pan fydd oedolyn yn cael ei gladdu yn y bedd, codir tâl am yr Hawl Claddu Unigryw a thâl am gladdu’r oedolyn.

Mae amseroedd claddu ar gael yn y bore a’r prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gall Llywodraeth Cymru roi grant i helpu gyda chostau angladdau plant. Gallwch ddysgu mwy am y grant cymorth angladdau plant yma.