Cynnal a chadw tiroedd y mynwentydd

Rydym yn dilyn rhaglen cynnal a chadw reolaidd ym mhob un o’n Mynwentydd.

Mae’r holl waith hwn yn dibynnu ar y tywydd, ac ni allwn fod yn gyfrifol am blanhigion, addurniadau nac unrhyw eitemau eraill sy’n cael eu gadael yn y tiroedd.

 

Yn dilyn claddedigaeth

  • 14 i 21 diwrnod – caiff blodau eu symud ymaith.
  • Dyddiad claddu hyd at 20 wythnos yn ddiweddarach – caiff y bedd ei archwilio a chaiff mwy o bridd ei roi arno yn ôl yr angen oni bai ei bod yn amlwg bod y teulu’n ei gynnal ac yn ei gadw.
  • Ar ôl 20 wythnos – caiff y bedd ei archwilio eto a chaiff tywarch neu hadau glaswellt eu gosod arno, oni bai ei bod yn amlwg bod y teulu’n ei gynnal a’i gadw.
  • Gall gymryd hyd at 12 mis, gan ddibynnu ar gyflwr y tir, i’r bedd setlo’n llawn.

O 12 mis ar ôl claddedigaeth

Byddwn bob amser yn torri’r glaswellt ond os bydd angen gwasanaeth mwy unigol arnoch, ceir rhaglen cynnal a chadw beddau a all helpu i sicrhau’r golwg gorau i’r bedd.

Cathays_06

Cynnal a Chadw Beddau

Fel y perchennog, chi sy’n gyfrifol am y gwaith o osod, cynnal a chadw ac adfer eich cofeb yn ddiogel.

Pan fydd y saer coffa wedi cwblhau’r gwaith gosod, bydd yn tynnu slip o waelod y drwydded ac yn ei ddychwelyd i’r swyddfa yn Nraenen Pen-y-graig

 

Byddwn yn:

Rhaglen cynnal a chadw beddau

Gallwn gynnig cynllun cynnal a chadw beddau blynyddol i sicrhau bod beddau’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda.

 

Opsiwn 1 Opsiwn 2 Opsiwn 3 Opsiwn 4 Opsiwn 5
Nifer yr ymweliadau tendio 2 4 8 8 1
Torri glaswellt ar a/neu o amgylch llain bedd
Clirio toriadau o’r gofeb a’i golchi â dŵr
Cofeb hanner lleuad/â ffin ar i fyny
Gosod torch/blodau ddwywaith y flwyddyn +£45 +£45
Plannu blodau yn y gwanwyn a’r haf
Ffotograff
Glanhau a gosod pridd newydd unwaith
Cost £50 £100 £170 £200 £90

Gan na fydd yn bosibl i chi ymweld â’r bedd bob amser, byddwn yn rhoi llun o’r bedd i chi bob tro y byddwn yn gwneud gwaith arno. Drwy wneud hyn, cewch dawelwch meddwl bod y gwaith wedi’i wneud.

Byddwn yn gosod blodau ffres neu dorch tymhorol ar y bedd ddwywaith y flwyddyn.

Nodwch y dyddiadau ar y ffurflen gais.

Gwneud Cais a Thalu

Gallwch dalu ymlaen llaw drwy arian parod, siec neu gerdyn debyd.

Dim ond i Adrannau Traddodiadol y mae Opsiwn 3 ac Opsiwn 4 yn berthnasol. Ffoniwch 029 2054 4820 i gadarnhau’r manylion cyn talu.

Lawrlwytho’r ffurflen gais am gynnal a chadw Beddau (23KB DOC)

I wneud cais am y Cynllun Cynnal a Chadw Beddau Blynyddol:

  • Llenwch y ffurflen gais atodedig yn ofalus
  • Anfonwch y ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfeiriad canlynol:

Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd
Heol Draenen Pen-y-graig, Rhiwbeina,
Caerdydd
CF14 9UA.