Cymorth a chyngor

Gallwn gynnig cyngor annibynnol am ddim ar bob agwedd ar drefnu angladd.

Gall y cyngor hwn fod ar sail un-i-un neu gallwn drefnu siaradwyr ar gyfer grwpiau os oes angen. Cysylltwch â ni i drafod ymhellach.

Yn ogystal, mae llawer o grwpiau annibynnol a llywodraethol wedi’u sefydlu i gynnig cymorth a chyngor ar faterion ariannol, iechyd a lles a materion cyfreithiol.

A

Age UK Cymru

Age Cymru ydy’r elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Tel: 08000 223 444

Ymweld Age UK Cymru

Alzheimers Society

Elusen sy’n cynnig cymorth i ofalwyr a dioddefwyr pob math o ddementia.

Tel: 0300 222 11 22

Ymweld Alzheimers Society

Asian Family Counselling Service

Mae’n cynnig cwnsela gofalgar, personol a chyfrinachol mewn amryw iaith a chydag ymwybyddiaeth o gefndiroedd diwylliannol ac ethnig.

Tel: 02085 713 933

Ymweld Asian Family Counselling Service

B

BACP (British association for counselling and psychotherapy)

Corff proffesiynol yn cynrychioli cwnsela a ffisiotherapi gyda dros 40,000 o aelodau yn gweithio tuag at safon well o arfer therapiwtig.

Tel: 01445 883 300

Ymweld BACP (British association for counselling and psychotherapy)

Barnardo’s Child and Family bereavement services

Ymholiadau, Atgyfeiriadau ac Ymgynghoriad A Gwasanaeth Cynghori dros y Ffôn 9.15-12.15 ar foreau Mawrth.

Tel: 02920 577 074

Ymweld Barnardo’s Child and Family bereavement services

Bereavement Advice Centre

Llinell rhadffôn yn cynnig cyngor ar bob agwedd ar brofedigaeth, o gofrestru marwolaeth a dod o hyd i ymgymerwr i dreth profiant ac ymholiadau ynghylch budd-daliadau.

Tel: 08006 349 494

Ymweld Bereavement Advice Centre

C

Cardiff Christian Healing Centre

Cwnsela ar gyfer pobl â ffydd, gwasanaeth cwnsela rhyngenwadol.

Tel: 02920 190 113

Ymweld Cardiff Christian Healing Centre

Chaplaincy Department for Cardiff and Vale University Health Board.

Caplan ysbyty yn cynnig gofal ysbrydol i’r gymuned ysbyty.

Tel: 02920 743 230

Ymweld Chaplaincy Department for Cardiff and Vale University Health Board.

Citizens Advice Bereau

The citizens advice bereau helps people resolve their legal, money and other problems by providing free, independant and confidential advice.

Ymweld Citizens Advice Bereau

Community Care and Wellbeing Service

Nodau CCAWS yw helpu a chefnogi aelodau’r gymuned yng Nghymru. Mae’r fframwaith ar sail athrawiaeth y Qur’an a’r Hadith a chanllaw ysbrydol Islam.

Tel: 02920 345 294

Ymweld Community Care and Wellbeing Service

Cruse Counselling and Support Groups

Gweledigaeth Cruse Bereavement Cares ydy rhoi lle i bob person mewn profedigaeth droi pan fo rhywun farw. Ein cenhadaeth yw cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun yn marw a gwella gofal cymdeithas dros bobl mewn profedigaeth.

Tel: 02920 886 913

Ymweld Cruse Counselling and Support Groups

D

Donor Family Network

Cymorth gan deuluoedd rhodd ar gyfer teuluoedd rhodd.

Tel: 08456 801 954

Ymweld Donor Family Network

E

Epilepsy Bereaved Wales

Gwasanaeth gwrando cyfrinachol gan wirfoddolwyr gyda phrofiad o farw yn sgil epilepsi.

Tel: 01656 766418

Ymweld Epilepsy Bereaved Wales

H

Hopeline UK (PAPYRUS – Prevention of young suicide)

Gwasanaeth ffôn arbenigol gan weithwyr proffesiynol sy’n cynnig cymorth heb ragfarn, cyngor ymarferol a gwybodaeth i blant, pobl yn eu harddegau a phobl ifanc hyd at 35 oed sy’n poeni am eu hunain neu unigolyn arall.

Tel: 08000 684 141

Ymweld Hopeline UK (PAPYRUS – Prevention of young suicide)

J

Jewish Bereavement Counselling Service

JBCS is commited to ensuring that professional, skilled and confidential bereavement counselling is availalble to everyone in the Jewish community.

Tel: 02089 513 881

Ymweld Jewish Bereavement Counselling Service

L

Lesbian and Gay Bereavement Project

Llinell gymorth ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol sydd wedi colli rhywun a oedd yn agos atynt.

Tel: 02078 373 337

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Gwasanaeth cyfeirio gwybodaeth dwyieithog i helpu pobl sydd wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol a chynnig canllaw iddynt.

Tel: 08088 010 800

Ymweld Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llywodraeth Ganolog

Mae gov.uk yn cynnig cyngor ar beth i’w wneud pan fo rhywun yn marw, gan drafod y broses gyfreithiol a materion cyfreithiol.

Ymweld Llywodraeth Ganolog

M

Macmillan

Gwasanaethau gofal canser Macmillan, ymgyrchoedd ac ymdrechion codi arian elusennol, gwybodaeth a chyngor.

Tel: 08088 080 000

Ymweld Macmillan

Muslim Bereavement Support

Mae’r gwasanaeth cymorth mewn profedigaeth i Fwslemiaid yn sefydliad nid er elw sy’n gwasanaethu’r gymuned fwslemaidd gan eu cynorthwyo mewn cyfnodau o alar a dioddefaint.

Tel: 02034 687 333

Ymweld Muslim Bereavement Support

N

National Bereavement Partnership

Mae’r bartneriaeth Profedigaeth Genedlaethol yn elusen gofrestredig, sy’n cynnig gwasanaeth unigryw yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl sydd mewn Profedigaeth.

Tel: 08452 267 227

Natural Death Centre

Sefydlwyd 22 blynedd yn ôl, mae’r Ganolfan Marwolaeth Naturiol yn elusen gymdeithasol, entrepreneuraidd ac addysgol sy’n cynnig cyngor di-ragfarn, am ddim ar bob agwedd ar farw, profedigaeth a hawliau defnyddwyr.

Ymweld Natural Death Centre

S

Samaritans

Gwasanaeth ffôn 24 awr cyfrinachol.

Tel: 08457 90 90 90

Ymweld Samaritans

Scope

Cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor i bobl anabl a’u teuluoedd.

Tel: 0808 800 3333

Ymweld Scope

Support After Murder and Manslaughter (SAMM)

Elusen genedlaethol y DU sy’n cefnogi teuluoedd sydd mewn profedigaeth oherwydd Llofruddiaeth a Dynladdiad.

Tel: 08458 723 400

Ymweld Support After Murder and Manslaughter (SAMM)

Survivors of Bereavement By Suicide.

9yb – 9yh Gwasanaeth cymorth dros y ffôn.

Tel: 0115 944 1117

Ymweld Survivors of Bereavement By Suicide.

T

Tenovus

Gwasanaeth sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a mynediad at driniaeth i unrhyw un y mae canser yn effeithio arno.

Tel: 0808 808 1010

Ymweld Tenovus

The Way Foundation (Widowed and Young)

WAY yw’r unig elusen genedlaethol yn y DU ar gyfer menywod a dynion 50 oed neu iau y mae eu partner wedi marw. Grŵp hunan-gymorth gan rwydwaith o wirfoddolwyr a fu mewn profedigaeth yn ifanc eu hunain, sy’n deall yn union y profiad y mae’r aelodau eraill yn ei fyw.

Tel: 07800 113 450

Ymweld The Way Foundation (Widowed and Young)

W

Welsh Widows

Gwefan am ddim ar gyfer gwragedd a gwŷr gweddw i sgwrsio a rhannu eu teimladau yn y cyfnod ofnadwy hwn.

Tel: 07749 542858

Ymweld Welsh Widows

2

2 Wish Upon a Star

Cymorth profedigaeth i rieni sydd wedi colli plentyn yn sydyn / trawmatig.

Ymweld 2 Wish Upon a Star

A

ARC Antenatal Results Choices

Yn cynnig cymorth a gwybodaeth ddiduedd i rieni drwy gydol eu profion cynenedigol, a lle cafwyd diagnosis o abnormaledd ffetysol.

Tel: 08450 772 290

Ymweld ARC Antenatal Results Choices

B

Barnardo’s Child and Family bereavement services

Ymholiadau, Atgyfeiriadau ac Ymgynghoriad A Gwasanaeth Cynghori dros y Ffôn 9.15-12.15 ar foreau Mawrth.

Tel: 02920 577 074

Ymweld Barnardo’s Child and Family bereavement services

Bliss

Mae Bliss yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth i deuluoedd sy’n cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth cyfrinachol i deuluoedd babanod cynamserol a sâl.

Tel: 0500 618 410

Ymweld Bliss

C

Cardiac Risk In The Young

Yn cynnig cymorth profedigaeth i deuluoedd yr effeithir arnynt gan Farwolaeth Cardiaidd Sydyn yr Ifanc.

Tel: 01737 363 222

Ymweld Cardiac Risk In The Young

Child Bereavement UK

Yn cefnogi teuluoedd ac yn addysgu gweithwyr proffesiynol pan mae plentyn yn marw neu mewn profedigaeth.

Tel: 01494 568 900

Ymweld Child Bereavement UK

Child Death Helpline

Gwasanaeth gwrando sy’n cynnig cymorth emosiynol i’r rheini yr effeithiwyd arnynt gan farwolaeth plentyn.

Tel: 0800 282 986

Ymweld Child Death Helpline

Chrisitan Lewis Trust

Gofalu am a chefnogi teuluoedd, plant a phobl yn eu harddegau yr effeithir arnynt gan ganser. Ein nod yw creu atgofion am oes drwy ein rhaglen wyliau.

Tel: 01792 480 500

Ymweld Chrisitan Lewis Trust

Cruse Counselling and Support Groups

Gweledigaeth Cruse Bereavement Cares ydy rhoi lle i bob person mewn profedigaeth droi pan fo rhywun farw. Ein cenhadaeth yw cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun yn marw a gwella gofal cymdeithas dros bobl mewn profedigaeth.

Tel: 02920 886 913

Ymweld Cruse Counselling and Support Groups

D

Donor Family Network

Cymorth gan deuluoedd rhodd ar gyfer teuluoedd rhodd.

Tel: 08456 801 954

Ymweld Donor Family Network

G

Grief Encounter

Cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n dioddef o brofedigaeth.

Tel: 02083 718 455

Ymweld Grief Encounter

H

Hope Again

Hope Again yw gwefan Gofal Profedigaeth Cruse i bobl ifanc. Mae Cruse yn elusen genedlaethol sy’n cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan mae rhywun sy’n agos atynt yn marw. Rydym hefyd yn gweithio i wella sut mae cymdeithas yn gofalu am bobl sydd mewn profedigaeth.

Tel: 0808 808 1677

Ymweld Hope Again

S

Sand Rose Project

Yn rhoi seibiant i’r sawl sydd mewn profedigaeth, gyda phwyslais ar blant bach.

Tel: 08456 076 357

SANDS (Stillbirth and neonatal death charity) Cardiff and Newport

Grŵp cymorth i rieni sydd mewn profedigaeth ar ôl marwolaeth baban.

Tel: 02074 365 881

Ymweld SANDS (Stillbirth and neonatal death charity) Cardiff and Newport

T

The Beresford Centre

Cwnsela ar feichiogrwydd annisgwyl, terfynu cyn/ar ôl a cholli beichiogrwydd.

Tel: 01633 919 957

Ymweld The Beresford Centre

The Compassionate Friends

Cymorth i rieni a theuluoedd sy’n galaru.

Tel: 08451 232 304

Ymweld The Compassionate Friends

The Junction Pregnancy Crisis Support

I unrhyw un sydd wedi dioddef o golli beichiogrwydd, camesgoriad, erthyliad neu farw-enedigaeth.

Tel: 07807 608 009

Ymweld The Junction Pregnancy Crisis Support

The Miscarriage Association

Cylchlythyr, cymorth ffôn, taflenni gwybodaeth a fforymau.

Tel: 01924 200 799

Ymweld The Miscarriage Association

W

Winstons Wish

Elusen i blant sydd mewn profedigaeth a’u teuluoedd.

Tel: 08452 030 405

Ymweld Winstons Wish

Y

Young Minds Parent Line

Cymorth i rieni sy’n poeni am faterion emosiynol, meddyliol ac ymddygiadol mewn pobl ifanc.

Tel: 08088 025 544

Ymweld Young Minds Parent Line