Trosglwyddo Perchnogaeth Llain Gladdu

Os ydych yn berchen ar lain gladdu ac yn dymuno trosglwyddo’r berchnogaeth i berson a enwir, cysylltwch â Swyddfa Ymholiadau Draenen Pen-y-graig os gwelwch yn dda, a fydd yn eich cynghori. Bydd ffi yn berthnasol ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Pan fydd perchennog bedd wedi marw, bydd angen trosglwyddo perchnogaeth fel y gall perchennog byw wneud cais am ganiatâd i godi carreg fedd neu ychwanegu arysgrif at gofeb bresennol ac i awdurdodi unrhyw gladdedigaethau yn y dyfodol.

Sut mae gwneud hyn?

Mae ein Rheolau a’n Rheoliadau Mynwentydd yn caniatáu un perchennog yn unig; os oes mwy nag un ysgutor, gweinyddwr neu berthynas agosaf, rydym yn ei gwneud yn ofynnol iddynt aseinio eu hawliau i un person yn unig.

Bydd ffi i drosglwyddo perchnogaeth llain gladdu.  Rydym yn dilyn Arfer Gorau fel y’i nodwyd gan y Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd (ICCM) er mwyn sicrhau bod y trosglwyddiad yn gyfreithlon ac yn gadarn.

Bydd y weithdrefn yn amrywio yn dibynnu ar yr amgylchiadau, felly bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu hyn.

Yn dilyn y claddedigaeth, os bydd yr ymadawedig yn gadael Ewyllys bydd gan yr ysgutor(ion) yr hawl i ddod yn berchennog y bedd neu fel arfer i aseinio’r berchnogaeth i berson mwy priodol, sef y perthynas agosaf sydd wedi goroesi.

Fel arfer, bydd angen i’r ysgutor(ion) wneud cais am Grant Profiant.  Unwaith y bydd hyn wedi’i roi, bydd angen i ni weld Grant Profiant gwreiddiol (nid llungopi) neu gopi swyddfa ardystiedig.

Gallwch ddarganfod a geisiwyd Profiant ar wefan profiant y llywodraeth.

Os bydd yr ymadawedig yn gadael Ewyllys ond bod ei ystâd yn ddigon bach nad oes rheidrwydd ar yr ysgutorion i geisio Grant Profiant, byddwn yn trosglwyddo’r berchnogaeth drwy lunio Datganiad Statudol a fydd yn

  • datgan bod gan ysgutor(ion) yr Ewyllys hawl i berchnogaeth
  • enwi’r ysgutor(ion) sy’n ymwrthod â’u hawliau, os yw’n briodol

Bydd y perchennog arfaethedig yn

  • mynd â’r Datganiad Statudol at Gomisiynydd Llwon, ynghyd ag unrhyw Ymwrthod Hawliau a lofnodwyd gan yr ysgutor(ion) eraill
  • tyngu mai nhw yw’r perchennog cyfiawn
  • sicrhau bod y Datganiad yn cael ei weld gan Gomisiynydd Llwon a fydd yn ei lofnodi ac yn rhoi ei stamp swyddogol ar y ddogfen

Unwaith y bydd hynny’n cael ei ddychwelyd atom, byddwn yn cwblhau’r trosglwyddiad.  Os yw’r Ysgutor(ion) yn neu ddim am fod yn berchennog, gellir llunio’r Datganiad i ganiatáu iddynt aseinio eu hawliau i berson o’u dewis.

Os nad yw’r ymadawedig wedi gwneud unrhyw beth, efallai y bydd angen i’r teulu wneud cais am Lythyrau Gweinyddu.  Mae hyn yn golygu y bydd y Llys yn penodi rhywun, y perthynas agosaf fel arfer, i fod yn gyfrifol am weinyddu’r ystâd.  Fel yn achos ysgutor, bydd ganddynt hawl i fod yn berchennog bedd neu i aseinio’r berchnogaeth i berson priodol.  Yn yr achos hwn, bydd angen i ni weld y Llythyrau Gweinyddu.

Gallwch ddarganfod a geisiwyd Llythyrau Gweinyddu ar wefan profiant y llywodraeth.

Os na fydd yr ymadawedig yn gadael Ewyllys ac nad yw’n ofynnol i’r teulu wneud cais am Lythyrau Gweinyddu, byddwn yn trosglwyddo’r berchnogaeth drwy lunio Datganiad Statudol a fydd yn:

  • datgan bod gan y perthynas agosaf sydd wedi goroesi hawl i berchnogaeth,
  • enwi unrhyw un sy’n datgan eu hawliau, os yw’n briodol.

Bydd y perchennog arfaethedig yn:

  • mynd â’r Datganiad Statudol at Gomisiynydd Llwon, ynghyd ag ymwrthod hawliau a lofnodwyd gan unrhyw berthynas agosaf arall sydd wedi goroesi a enwir ar y Datganiad,
  • tyngu mai nhw yw’r perchennog cyfiawn,
  • sicrhau bod y Datganiad yn cael ei weld gan Gomisiynydd Llwon a fydd yn ei lofnodi ac yn rhoi ei stamp swyddogol ar y ddogfen.

Unwaith y bydd hynny’n cael ei ddychwelyd atom, byddwn yn cwblhau’r trosglwyddiad.